clock
Đang Tải...

Thời sự

ĐỀ XUẤT TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỊ KỶ LUẬT

17-03-2023
Lượt xem: 398

HGTV – Tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 108, Nghị định 113 và Nghị định 143 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp bị tinh giản biên chế.

Bổ sung các trường hợp tinh giản biên chế

Đối với các trường hợp tinh giản biên chế, dự thảo đề nghị bổ sung trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ đào tạo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trị việc làm đang đảm nhiệm, dự thảo đề nghị chỉ áp dụng quy định này đối với công chức, viên chức.

Riêng đối với cán bộ thì trong Đề án nhân sự để giới thiệu bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm nhân sự của mỗi nhiệm kỳ đã xác định rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và nhân sự cụ thể đề nghị không đặt vấn đề tinh giản biên chế đối với cán bộ chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ 3 đối tượng bị tinh giản biên chế:

– Lao động hợp đồng.

– Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).

– Người làm việc trong biên chế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội.

Ngoài ra, về các trường hợp chưa giải quyết tinh giản biên chế, tại Nghị định số 108 quy định chưa xem xét giải quyết tinh giản biên chế đối với các trường hợp đang bị ốm đau, đang mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con dưới 36 tháng để nhằm bảo vệ quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế./.

TIN LIÊN QUAN

Cộng đồng

19-02-2024 - Lượt xem: 579

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024

Cộng đồng

30-01-2024 - Lượt xem: 87

Bãi bỏ toàn bộ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công

Cộng đồng

08-01-2024 - Lượt xem: 58

Thủ tướng yêu cầu tiết kiệm chi ngân sách nhà nước

Cộng đồng

19-12-2023 - Lượt xem: 837

Quy định mới về xếp lương viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

The Gioi Chuyen Dong
Nông nghiệp sinh thái
HOA LÚA
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
phim việt thời vang bóng
Nhịp sống ngày mới